Cookie Consent by TermsFeed

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de oorzaken van de veranderingen van de liquide middelen. Een kasstroomoverzicht is verdeelt in kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

Kasstromen uit operationele activiteiten

De kasstromen uit operationele activiteiten gaan over de normale bedrijfsuitoefening van dag tot dag. Voorbeelden hiervan zijn ontvangsten van debiteuren en betalingen aan crediteuren, het betalen van rekeningen of belastingen en dergelijke.

Deze kasstroom kan op twee manieren worden uitgerekend:

Bij de directe methode kunnen alle ontvangsten en uitgaven onder elkaar worden gezet in het overzicht. Alle veranderingen door eenzelfde gebeurtenis, bijvoorbeeld allle betalingen aan crediteuren, worden opgeteld bij elkaar. Verder hoeft niet worden gerekend.

Bij de indirecte methode wordt wel gerekend. Je neemt eerst de winst voor belastingen. Deze verminder je met de betaalde belastingen en verhoog je met de afschrijvingen. Hierna neem je alle mutaties op de balans zover deze geen betrekking hebben op investerings- of financieringsactiviteiten.

Ongeacht de methode kom je als het goed is op hetzelfde antwoord uit. Je gebruikt altijd de methode waarvoor de gegevens worden gegeven. Heb je dus een overzicht van ontvangsten en uitgaven gebruik je de directe methode, heb je een balans en winst-en-verliesrekening dan gebruik je de indirecte methode.

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

De kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn alle kasstromen die te maken hebben met investeringen en desinvesteringen in vaste activa. Een voorbeeld is hiervan het kopen van een nieuwe machine of het verkopen van een oude machine tegen de restwaarde.

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

De kasstromen uit financieringsactiviteiten zijn alle kasstromen die te maken hebben met het aantrekken van vermogen. Dit zijn onder andere de aflossingen van leningen, het afsluiten van nieuwe leningen en veranderingen door de emissie van aandelen.

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht bestaat uit vier kolommen: de naam van de kasstroom, de afname van liquiditeit door de kasstroom, de toename van de liquiditeit door de kasstroom en een kolom voor het saldo van toename en afname.

Voorbeeld

Gegeven is de volgende balans:

debet Balans over 2023 (×1.000) credit
31-12 1-1 31-12 1-1
Gebouwen €250 €200 Aandelenkapitaal €200 €150
Inventaris €120 €100 Agioreserve €65 €25
Auto’s €90 €50 Hypotheek 2% €200 €180
Voorraad €50 €40 Banklening 5% €50 €40
Debiteuren €25 €20 Crediteuren €25 €20
Bank €300 €50 Nettowinst €250
Kas €5 €5 Te betalen vpb €50 €50
Totaal €790 €465 Totaal €790 €465

In de kosten zijn afschrijvingen op de gebouwen opgenomen van €10.000, op de inventaris van €20.000 en op de auto’s van €10.000.

Er is €10.000 afgelost op de hypotheek 2% en €10.000 op de banklening 5%

Het kasstroomoverzicht wordt als volgt:

Kasstroomoverzicht 2023 Afname liquiditeit Toename liquiditeit Per saldo
Operationele kasstromen
Winst voor belastingen €300.000
Afschrijvingen €40.000
Betaalde vpb €50.000
Mutatie voorraden €10.000
Mutatie debiteuren €5.000
Mutatie crediteuren €5.000
€65.000 €345.000 + €280.000
Investeringskasstromen
Gebouwen €60.000
Inventaris €40.000
Auto’s €50.000
€150.000 − €150.000
Financieringskasstromen
Aandelenkapitaal €50.000
Agioreserve €40.000
Hypotheek 2% €20.000
Banklening 5% €10.000
€120.000 + €120.000
Mutatie liquide middelen €215.000 €465.000 + €250.000

Een aantal berekeningen:

 • Winst voor belasting
  Gelijk aan de nettowinst + te betalen vpb =
  €250 + €50 = €300
 • Investeringen
  Post 31-12 − post 1-1 + afschrijvingen.
  Zijn betaald, dus afname.
  Gebouwen: €250 − €200 + €10 = €60
  Inventaris: €120 − €100 + €20 = €40
  Auto’s: €90 − €50 + €10 = €50

De rest kan worden afgelezen van de balans.