Cookie Consent by TermsFeed

Winst-en-verliesrekening model E

Volgens de wet moet de externe en fiscale verslaggeving een bepaalde vorm hebben. De Nederlandse wetgeving heeft een aantal modellen samengesteld die laten zien welke vorm jaarstukken moeten hebben. Dit geldt ook voor de winst-en-verliesrekening.

Voor de winst-en-verliesrekening bestaan drie modellen. In volgorde van eenvoudig naar uitgebreid zijn dit: model F, model I, model E.

Winst-en-verliesrekening over …
Netto-omzet
Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat na belastingen