Cookie Consent by TermsFeed

Balans model B

Volgens de wet moet de externe en fiscale verslaggeving een bepaalde vorm hebben. De Nederlandse wetgeving heeft een aantal modellen samengesteld die laten zien welke vorm jaarstukken moeten hebben. Dit geldt ook voor de balans.

Voor de balans bestaat alleen model B.

debet Balans per … credit
A VASTE ACTIVA A EIGEN VERMOGEN
I IMMATERIËLE ACTIVA I GESTORT EN OPGEVRAAGD KAPITAAL
1 kosten van oprichting en II AGIO
van uitgifte van aandelen III HERWAARDERINGSRESERVE
2 kosten van ontwikkeling IV WETTELIJKE EN STATUTAIRE RESERVES
3 concessies, vergunningen en 1 wettelijke
intellectueel eigendom 2 statutaire
4 goodwill V OVERIGE RESERVES
5 vooruitbetaald op immateriële activa VI ONVERDEELDE WINST
II MATERIËLE ACTIVA
1 bedrijfsgebouwen en -terreinen B VOORZIENINGEN
2 machines en installaties 1 voor pensioenen
3 andere vaste bedrijfsmiddelen 2 voor belastingen
4 vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en 3 overige
vooruitbetaald op materiële vaste activa
5 niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar C LANGLOPENDE SCHULDEN
III FINANCIËLE ACTIVA (NOG VOOR MEER DAN 1 JAAR)
1 deelnemingen in groepsmaatschappijen 1 converteerbare leningen
2 vorderingen in groepsmaatschappijen 2 andere obligaties en onderhandse leningen
3 andere deelnemingen 3 schulden aan kredietinstellingen
4 vorderingen op participanten en 4 vooruit ontvangen op bestellingen
op maatschappijen waarin 5 schulden aan leveranciers en handelskredieten
wordt deelgenomen 6 te betalen wissels en cheques
5 overige effecten 7 schulden aan groepsmaatschappijen
6 overige vorderingen 8 schulden aan participanten en
aan maatschappijen waarin
B VLOTTENDE ACTIVA 7 wordt deelgenomen
I VOORRADEN 9 belastingen en premies sociale verzekeringen
1 grond- en hulpstoffen 10 schulden ter zake van pensioenen
2 onderhanden werk 11 overige schulden
3 gereed product en handelsgoederen 12 overlopende passiva
4 vooruitbetaald op voorraden
II VORDERINGEN D KORTLOPENDE SCHULDEN
1 op handelsdebiteuren (TEN HOOGSTE 1 JAAR)
2 op groepsmaatschappijen 1 converteerbare leningen
3 op participanten en 2 andere obligaties en onderhandse leningen
op maatschappijen waarin 3 schulden aan kredietinstellingen
wordt deelgenomen 4 vooruit ontvangen op bestellingen
4 overige vorderingen 5 schulden aan leveranciers en handelskredieten
5 van aandeelhouderrs opgevraagde stortingen 6 te betalen wissels en cheques
6 overlopende activa 7 schulden aan groepsmaatschappijen
III EFFECTEN 8 schulden aan participanten en
IV LIQUIDE MIDDELEN aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
9 belastingen en premies sociale verzekeringen
10 schulden ter zake van pensioenen
11 overige schulden
12 overlopende passiva
TOTAAL TOTAAL